Planeta ziemia obrazki do kolorowania

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie stanowić modna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana stanowi w sytuacji, gdy nie panują w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje wykorzystywanie w niej całych standardowych produktów.

novitus deonNovitus DEON E - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Natomiast za wybuchową, kiedy następują w niej czynniki w istoty gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana jest i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy kwalifikują się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, że jest przestrzenią, w jakiej stale lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jak występuje - rozwija się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie przebywa w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - broni się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.